ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR/INZET STALEC LIGHT & SOUND

Artikel 1. Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan zal verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen van een legitimatiebewijs aan verhuurder als bedoeld in artikel 1, van de Wet op de identificatieplicht.

Artikel 2. Tarieven

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs volledig voor of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

Artikel 3. Borg

De verhuurder zal borg eisen van de huurder, te voldoen voor verzending of afhaal van de apparatuur. Wanneer de apparatuur tijdig en onbeschadigd geretourneerd wordt, zulks ter beoordeling van Stalec Light & Sound, wordt het borgbedrag direct terugbetaald aan de huurder.

Artikel 4. Huurperiode

De apparatuur wordt verhuurd voor een vooraf vastgestelde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur

Weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Verlenging

Het is mogelijk de overeengekomen huurperiode te verlengen. Hiertoe dient van tevoren of tijdens de huurperiode overleg plaats te vinden met Stalec Light & Sound.

Deze kan een schriftelijke bevestiging van huurder vragen.

Artikel 6. In gebreke zijn en schadevergoeding.

In geval van afhalen door huurder: De apparatuur dient door de huurder aan het magazijn van verhuurder te worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is dit geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode. In geval van verzending door verhuurder: Verhuurder verklaart de apparatuur tijdig te verzenden, zodanig dat de apparatuur tenminste op de overeengekomen huurdagen ingezet kan worden. De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden geretourneerd uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op de einddatum de gehuurde apparatuur geretourneerd heeft, om welke reden dan ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en is schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige

Terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet (of niet naar behoren) of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

Artikel 7. Annulering

Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen of akkoord heeft gegeven door middel van e-mail dan wel getekend heeft op een offerte en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst/offerte annuleert eerder dan op de veertiende dag voor de aanvang van de huurperiode kan annulering, kosteloos geschieden; Eerder dan op de tiende dag voor de aanvang van de huurperiode is huurder 30% van de huurprijs verschuldigd; Later dan de 5de dag voor de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

In geval van een annulering van een drive-in show is de huurder/wederpartij, ongeacht de datum of tijdstip van de annulering na het bevestigen/ondertekenen van de offerte/mondelinge toezegging 50% van de geboekte drive-in show inclusief eventuele opties verschuldigd.

In geval van een annulering van een dj is de huurder/wederpartij, ongeacht de datum of tijdstip van de annulering na het bevestigen van de offerte of mondelinge toezegging 100 % van de geboekte dj verschuldigd.

In geval van overmacht is de wederpartij niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.

De huurder/wederpartij is niet verplicht het volledige of gedeelte van het bedrag te voldoen indien de opdracht in verband met een overlijden in de eerste graad wordt verplaatst naar een andere datum.

Artikel 8. Gebruik

De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goede huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag.

Artikel 9. Werking

De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat de apparatuur door hem in goede conditie afgeleverd wordt bij het magazijn van verhuurder. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem

Gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan de gehuurde

Apparatuur niet direct of in het geheel niet wordt gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn. De verhuurder zal alles in staat stellen om storingen of gebreken zo spoedig mogelijk te verhelpen en/of voor vervanging zorgen.

De Huurder zal geen gegevens betreffende door de Verhuurder gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.

De Huurder zal de Apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen.

Artikel 10. Verzekering

Stalec Light & Sound verklaart de apparatuur onbeschadigd en in goede staat van onderhoud te hebben verzonden dan wel overhandigd. Huurder is verplicht op zijn kosten de apparatuur te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle schade, veroorzaakt door onheil van buitenaf, van welke aard ook, daaronder begrepen schade door brand en diefstal. (Huurder zal in geval van een schadegeval zijn rechten op verzekeringspenningen cederen aan Stalec Light & Sound zo deze daarom verzoekt; wordt een dergelijk verzoek niet gedaan, dan zal de huurder de ontvangen verzekeringspenningen aan Stalec Light & Sound afdragen.) Huurder is onder alle omstandigheden gehouden Stalec Light & Sound van een schadegeval onmiddellijk telefonisch te informeren en dit binnen 24 uur na het schadegeval schriftelijk aan Stalec Light & Sound te bevestigen. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

Artikel 11. Wijzigingen

Huurder mag in elk geval geen wijzigingen aan de apparatuur aanbrengen, behalve in geval van schriftelijke voorafgaande toestemming van Stalec Light & Sound.

Artikel 12. Vrachtkosten

Eventuele vrachtkosten voor het vervoer van de apparatuur van Stalec Light & Sound naar huurder en van huurder naar zijn voor rekening van huurder.

Artikel 13. Overige kosten

Alle kosten, gemaakt aan de apparatuur tijdens de duur van deze overeenkomst, voor zover een gevolg van het gebruik van de zaak en strekkende tot normaal onderhoud, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 14. Tussentijdse opzegging

Onverminderd het bepaalde in Artikel 1788 WB is Stalec Light & Sound bevoegd tussentijds de bruikleenovereenkomst zonder enige opzegtermijn op te zeggen en van huurder de onmiddellijke teruggave van de apparatuur verlangen, dan wel de apparatuur op grond van Artikel 12b verkocht te achten en te factureren, indien:

A: Huurder de apparatuur verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij bestemd is of Huurder op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst of de artikelen 1777 tot 1790 BW, voor zover hiervan niet in de onderhavige overeenkomst is afgeweken;

B: kosten, van welke aard ook, aan de apparatuur moeten worden gemaakt, die niet voor rekening van Huurder of van de verzekeringsmaatschappij komen;

C: Huurder overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, door hem surséance van betaling wordt aangevraagd, onder curatele wordt geplaatst, op de apparatuur beslag wordt gelegd, of de Huurder op andere wijze het vrije beheer over zijn eigen vermogen verliest.

Artikel 15. BUMA/STEMRA/SENA-rechten

Alle kosten met betrekking tot eventuele belangenverenigingen, auteursrechtenorganisaties, vergunningen zoals Buma, STEMRA, SENA, gemeente, stichting BREIN, en BIEM, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door belangenverenigingen, auteursrechtenorganisaties, vergunningen zoals Buma, STEMRA, SENA, gemeente, stichting BREIN, en BIEM. Geschillen aangaande met deze overeenkomst, zullen berecht worden door een bevoegde rechter. Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing.

Artikel 16. Overmacht.

In geval Stalec Light & Sound als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis te stellen.

De verhuurder zal desnoods een vervangende dj of drive-in regelen. De eventuele meerkosten komen voor rekening van de verhuurder. In geen geval kan opdrachtgever aanspraak maken op enige vergoeding ontstaan door onder andere inkomstenderving.

Artikel 17. Extra bepalingen.

De Huurder c.q. inhurende organisatie draagt, bij huur met (inzet van) personeel, zorg voor voldoende voeding en drank. Indien de Huurder hieraan geen invulling geeft c.q. kan geven, brengt Verhuurder een vast bedrag van € 15,- per persoon per dag in rekening. 

De Huurder dient bij obstakels, trappen (hoger dan 5 treden) en lange afstanden te zorgen voor adequate hulp (in de regel twee fitte personen) tijdens de bouw en de afbouwfase. Dit dient te gebeuren conform de ARBO regels en op aanwijzing van personeel van de Verhuurder.

Aansluiting van alle apparatuur dient te geschieden op gestabiliseerde spanning. Tevens dient alle apparatuur aangesloten te worden op voldoende sterke en beschikbaar vrije spanningsgroepen. Bij niet gestabiliseerde spanning zoals bouwaggregaten of ondeugdelijke aansluitingen is het volledig risico van schade voor rekening van de Huurder.

De Verhuurder hoort zich te houden aan de plaatselijke geluidsnormen conform de afgegeven vergunning van het evenement. Als Huurder verzoekt deze bij te stellen boven de norm, is de Huurder volledig verantwoordelijk voor alle gevolgen die deze met zich mee brengt.

De Huurder is altijd verplicht zich te legitimeren, particulieren aan de hand van Paspoort of ID kaart, bedrijven/verenigingen en stichtingen aan de hand van recente KvK inschrijving + ID van de persoon die de overeenkomst aangaat.